Friday, May 24, 2024
HomeLoksewa jobsStaff Nurse & General Nursing Vacancy in Nepal Goverment

Staff Nurse & General Nursing Vacancy in Nepal Goverment

Staff Nurse & General Nursing  Vacancy in Nepal Goverment by Loksewa

स्टाफ नर्स,जनरल नर्सिंग सेवाको लागि बिभिन्न निर्देशनालय बाट भएको बिज्ञापन निम्नानुसार रहेको जानकारी गराउदछौ
पुर्बान्चल क्षेत्रिय् निर्देशनालय,धनकुटा
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग खुल्ला:-१४
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग महिला:-४
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग आ.ज.:-४
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग मधेशी:-२
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग दलित:-१
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग अपांग:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग पी.क्षे.१

मध्यमान्चल क्षेत्रिय्निर्देशनालय,कमलपोखरी
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग खुल्ला:-७२
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग महिला:-१९
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग आ.ज.:-१६
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग मधेशी:-१३
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग दलित:-६
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग अपांग:-३
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग पी.क्षे.२
पस्चिमान्चल क्षेत्रिय् निर्देशनालय,पोखरा
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग खुल्ला:-१२
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग महिला:-३
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग आ.ज.:-३
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग मधेशी:-२
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग दलित:-१
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग अपांग:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग पी.क्षे.१
मध्यपस्चिमान्चल क्षेत्रिय् निर्देशनालय,सुर्खेत
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग खुल्ला:-६
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग महिला:-२
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग आ.ज.:-१
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग मधेशी:-१
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग दलित:-१
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग अपांग:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग पी.क्षे.०
सुदुरपस्चिमान्चल क्षेत्रिय् निर्देशनालय
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग खुल्ला:-३
पब्लिक हेल्थ नर्स स्वा.पहेंन,आ.प्र.:-१
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग महिला:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग आ.ज.:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग मधेशी:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग दलित:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग अपांग:-०
स्टाफ नर्श,जनरल नर्सिंग पी.क्षे.०
दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७२/११/१८
दोब्बर दस्तुरमा:-११/२५ सम्म
फारम बुझाउने प्रक्रिया:-अनलाईन 
परिक्षा मिति:-०७३/१/२५ जनरल नर्सिंग
परिक्षा मिति प.हे.न्.०७३/१/२२
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular