Loksewa Health Section Vacancy 2073

Estimated read time 1 min read

Different loksewa health section vacancy details in nepal govement

उपरोक्त सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका अनुसार स्वास्थ्य सेवाको बिभिन्न तहमा रिक्त रहेको रा.प्.अनंकित प्रथम श्रेणी सहायक पाचौ तहका बिभिन्न पदहरुमा(हे.अ./स्टाफ नर्श,डेन्टल/कविराज/ल्याब टेक्निसियन/रेडियोग्राफर/एनेस्थिस्ट/बायोमेडिकल टेक्निसियन)
पुर्बांचल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटा
सी.अ.हे.व./हे.अ.वा सो सरह आ.प्र.९२
हे.अ. खुल्ला:-१६३
महिला:- ४५
आ.ज.:-३६
मधेशी:-२९
दलित:-१२
अपाङ्ग:-७
पि.क्षे.५


मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,कमलपोखरी
सी.अ.हे.व./हे.अ.वा सो सरह आ.प्र.१०३
हे.अ. खुल्ला:-१९०
महिला:- ५२
आ.ज.:-४२
मधेशी:-३४
दलित:-१४
अपाङ्ग:-७
पि.क्षे.६


पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा
सी.अ.हे.व./हे.अ.वा सो सरह आ.प्र.९४
हे.अ. खुल्ला:-१६०
महिला:- ४३
आ.ज.:-३५
मधेशी:-२९
दलित:-१२
अपाङ्ग:-७
पि.क्षे.५


मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रिय् निर्देशनालय,सुर्खेत
सी.अ.हे.व./हे.अ.वा सो सरह आ.प्र.५२
हे.अ. खुल्ला:-९२
महिला:- २५
आ.ज.:-२०
मधेशी:-१६
दलित:-६
अपाङ्ग:-४
पि.क्षे.४


सुदूरपश्चिमान्चल क्षेत्रिय् निर्देशनालय,दिपायल
सी.अ.हे.व./हे.अ.वा सो सरह आ.प्र.४१
हे.अ. खुल्ला:-७२
महिला:- १९
आ.ज.:-१६
मधेशी:-१३
दलित:-६
अपाङ्ग:-३
पि.क्षे.२


दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७२/११/१८
दोब्बर दस्तुरमा:-११/२५ सम्म
फारम बुझाउने प्रक्रिया:-अनलाईन
परिक्षा मिति:-२०७३/०२/०१समय बेलुका४:३०बजे

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours